InEK

Schlichtungsausschuss nach § 19 KHG: Beatmungsstunden OPS 8-718.8 bzw. 8-718.9 (ZE2022-190)

23. Mai 2022

Der Antrag zum anhängigen Verfahren S20220009 "Beatmungsstunden OPS 8-718.8 bzw. 8-718.9 (ZE2022-190)" ist beim Bundesschlichtungsausschuss verfügbar

Quelle: g-drg.de
Render-Time: 0.465015